1.
Rinat GULYAEV, Azamat SULTONOV, Ravil YUNUSOV, Damir RAFIKOV, Kamila GULYAEVA, Oybek KIMSANBAEV, Bakhtiyor KAKHKHOROV. RESULTS OF AUTOMATIC COTTON CROPS MAPPING USING REMOTE SENSING DATA AND A PLANT GROWTH SIMULATION MODEL. AGROLIFE SCI J [Internet]. 2023 Dec. 22 [cited 2024 Apr. 17];12(2):81-6. Available from: https://agrolifejournal.usamv.ro/index.php/agrolife/article/view/902